Xóa bỏ phần mềm diệt virrus trước khi chơi game
Xóa đi nhé anh em ko là ko vào được game đâu
Game này sạch bị kill nhầm là virus

View more latest threads same category: