Luật Bán Gcoin
Tỷ Lệ Giá Card
100.000 70.000
Điều 1 Bán thấp hơn giá đưa ra sẽ bịch tịch thu không báo trước
Điều 2 Không rao buôn bán giỡn với số Gcoin không có sẻ tìm ra IP block acc chính
Điều 3 Tạo tài khoản nhỏ rao bán bị tố cáo, BQT sẻ tìm ra IP block acc chính
Điều 4 Không nói chơi , không rao đùa , không bỡn cợt .
Sẽ tịch thu hết tất cả số Gcoin được rao bán
Điều 5 Lấy ID nhỏ rao bán, BQT sẻ điều tra IP nên vui lòng sống chuẩn
Điều 6 Nếu người bán Gcoin phá giá lần đầu sẻ bị tịch thu 30% giá trị được rao bán
Điều 7 Nếu người chơi vi phạm lần thứ 2 sẻ bị tịch thu 50% giá trị được rao bán
Điều 8 Nếu người chơi vi phạm lần thứ 3 BQT sẻ tịch thu 100% giá trị được rao bán
Điều 9 Người chơi cố tính chống đối , phá hoại , nói lời không hay thì sẻ block ổ cứng


Chính Sách Cho Người Tố Cáo

Yêu Cầu Nội Dung Tỷ Lệ Hưởng
Điều 1 Người tố cao sớm nhất 30% tổng số VP
Điều 2 Mẫu tổ cáo :
1: Hình ảnh rõ ràng
2: Tên nhân vật người bán
3: Giá Gcoin đang bán
4: Tên nhân vật người hưởng
Điều 3 Mọi người tố cao ngay tại bài viết này

View more latest threads same category: