Font unikey : UTF-8 Literal nhé ở phần bảng mã khác

Cách bạn muốn nhặt món nào thì Copy vào trong auto nhé

Lông vũ = Lông vÅ©
Gấu Trúc = Gấu Trúc
Đại quỷ = Đại quá»·
Lời chú giải = Lời chú giải
Dopple = Dopple
Lucky = Lucky
Sekeromikon = Sekeromikon
Condor = Condor
Thánh chỉ = Thánh chi
Nanh máu = Nanh máu
Chìa khóa Quỷ= Chì khẪ³ Quá»·
Con mắt Quỷ = Con mắt Quá»·
Bánh Xuân = Bánh Xuân
Rượu Xuân = Rượu Xuân

View more latest threads same category: