Chế tạo Cánh cấp 1
1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).
2) Chọn mục “Kết hợp Bình Thường”
3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8×4 ô), bỏ vào:
• Vũ khí Chaos có cấp độ 4 (tối thiểu) và có tính năng +4 (tối thiểu)
• Một viên Ngọc Chaos.
4) Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó.
5) Sau khi đồng ý với tỉ lệ thành công của lần ghép này, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)
6) Nếu thành công sẽ tạo được Cánh cấp 1.
7) Nếu quá trình ghép thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị biến mất.
Chế tạo Cánh cấp 2
- Nguyên liệu bao gồm:
• Một viên Ngọc Chaos.
• Cánh cấp 1
• Lông vũ (hoặc Huy hiệu Hoàng tộc để tạo cánh cho Chúa tể DL)
• Món Đồ Hoàn Hảo (Exl) +4 trở lên (có thể thêm hoặc không)
- Nếu đồng ý với tỉ lệ thành công , bạn chọn nút “Combine”
- Nếu thành công sẽ tạo được Cánh cấp 2.
- Nếu thất bại tất cả nguyên liệu sẽ bị biến mất.


Chế tạo Cánh cấp 3
Bước I : Tạo lông vũ Condor


Lông Vũ Condor

- Nguyên liệu bao gồm:
1. Một cánh cấp 2 +9 +op4 trở lên
2. Một Ngọc Hỗn Nguyên
3. Một Ngọc Sáng Tạo
4. Món đồ Thần +7 +op4 trở lên
5. Một Cụm Ngọc Tâm Linh +1 (Ngọc Tâm Linh đã được nén thành cụm 10 viên)

Hoàn tất việc kết hợp Lông vũ Condor
Bước II : Tạo cánh cấp 3


Linh Hồn Condor
- Nguyên liệu bao gồm:
1. Một Lông vũ Condor (Xoay ở bước 1)
2. Một Ngọn lửa Condor (Nhặt được khi đánh quái vật)
3. Một Ngọc Hỗn Nguyên
4. Một Ngọc Sáng Tạo
5. Cụm Ngọc Tâm Linh +1 (Ngọc Tâm Linh đã được nén thành cụm 10 viên)
6. Cụm Ngọc Ứơc Nguyện +1 (Ngọc Ước Nguyện đã được nén thành cụm 10 viên)
7. Món đồ Hoàn Hảo (Exl) +9 +op4 trở lên.
- Nếu đồng ý với tỉ lệ thành công , bạn chọn nút “Combine”
- Nếu thành công sẽ tạo được Cánh cấp 3.
- Nếu thất bại tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

View more latest threads same category: