Admin xem giúp server 1 cứ vào đc 1 lúc khoảng 3-5 phút là ngắt kết nối với máy chủ ?