Hướng dẫn trung gian giao dịch ATM tại MU...


Hiện tại có nhiều bạn muốn bán account , vật phẩm giao dịch qua tiền mặt ATM , mình xin hướng dẫn giao dịch trung gian tiền mặt qua GM để hạn chế...