Các bạn lưu ý :

-Thời lượng sử dụng là 30 phút / 1 bùa
-Khi dịch chuyển Map hay thay đổi nhân vật sẽ bị mất biểu tượng nhưng vẫn tính là trong thời gian 30 phút, vẫn hoạt động tăng exp ( cam kết 100% )
-Vui lòng căn thời gian để sử dụng
-Cách sử dụng : Cầm vật phẩm ném ra khỏi túi đồ để sử dụng
-Có thể sử dụng kết hợp với Gấu trúc

A. Nhân vật là nhân vật thường

1.

- Tăng 50% kinh nghiệm cho nhân vật là nhân vật thường 30 phút / 1 lần sử dụng
- Tự động hồi phục 5% máu

B. Nhân vật là master đã làm nv cấp 3

1.

- Tăng 50% exp cho nhân vật là master trong 30 phút / 1 lần sử dụng

2.

- Tăng 100% exp cho nhân vật là master trong 30 phút / 1 lần sử dụng
- Tăng 50% tỉ lệ rớt đồ trong 30 phút / 1 lần sử dụng

View more latest threads same category: