Các thành viên cho mượn đồ và mượn tài khoản, chơi chung sẽ tự chịu các trường hợp
- Bị del đồ
- Bị lấy đồ
- Bị xóa nhân vật

BQT ko chịu trách nhiệm bất cứ hành vi nào cho chơi chung tài khoản...