mình thấy như thế này những ai nạp tiền sẽ có điểm master còn những người cầy thì có mà cả năm cũng chẳng có được bằng nửa người ta nên cho train master còn mua master chỉ nên cho max là 100d thôi