AD cho mình hỏi với: Sau khi mình dùng offtrade để uỷ thác sau đó hết giờ uỷ thác mình vào lại lại thông báo là tk đang được sử dụng
mình chưa chia sẻ tài khoản cho bất kì ai
thanks AD